متن تبریک تولد ترکی استانبولی و آذربایجانی با ترجمه فارسی

متاورس با هدف انتقال زندگی روزمره به دنیای مجازی طراحی شده است. این نوشتار به شما کمک میکند که در بهترین ارز دیجیتال متاورس سرمایهگذاری کرده و به سود قابلتوجهی دست یابید. نوریقزلجه با بیان اینکه گروهی در کمیسیون ویژه طرح صیانت به شیوهای عمل کردند که راهدررو در قبال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس داشته باشند، اظهار کرد: در همان ابتدا در ارجاع این طرح به مرکز پژوهشها بر اساس ماده ۱۴۲آییننامه داخلی مجلس این تصمیم گرفته شد، اما هیئترئیسه کمیسیون استخوان لای زخم را نگه داشتند و از طرح اسم و عنوان «ماده ۱۴۲آییننامه» فرار کردند.

در این طرح بهدنبال ساماندهی هستیم و نمیخواهیم فیلتر کنیم و اصلا تا زمانی که زیرساخت داخلی نداشته باشیم، نمیتوانیم فیلتر کنیم. به نظر میرسد دلیل اینکه از همان ابتدا قبول نکردند که قید کنند این طرح بر اساس ماده ۱۴۲آییننامه داخلی مجلس به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال شده است، همین بود که بعد از ارائه گزارش مرکز بتوانند بر اساس سلیقهشان در اینباره رفتار و موضعگیری کنند. این ماده تصریح میکند که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.

همین مسئله نشان دهنده این است که پیشنویس طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی منتشر شده بسیار مبهم، کلی و پر از برداشتها و اعمال نظرهای سلیقهای تحت نظر کمیسیونی است که بر اساس این طرح از انواع نهادهای مرتبط و غیرمرتبط تشکیل میشود و حال که امروز خبر موافقت مجلس با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی شنیده میشود، نگرانیها در این باره بیشتر شده است. سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: از فردا مجددا جلسات این کمیسیون برای بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی برگزار میشود.

غلامرضا نوریقزلجه، عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت، به پایگاه خبری منیبان خبر داده است که افراد بهدنبال دورزدن مرکز پژوهشهای مجلس هستند تا بتوانند از این مانع عبور و طرح را تصویب کنند. با وجود این، کمیسیون صیانت در پی برگزاری جلسه بود، اما تعداد اعضا به حد نصاب نرسید و جلسه بعدی در این راستا، سال آینده خواهد بود. گزینه Restore همانند Erase All Content and Settings در تظیمات داخل آیفون شما برای ریست فکتوری با آیتونز عمل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید