مشخصات، خرید و قیمت سکه های قدیمی و کلکسیونی

حسین برزگر افزود: به نظر میرسد این طرح خام و ناپخته و از روی دستپاچگی تنظیم شده است و در مجلس نیز آن را ارائه کرده اند، در حالی که با برررسی سنجیدهتر و شناسایی توانمندیها و ظرفیتهای موجود که در این فضای مجازی کاربران از آن استفاده میکنند، باید به گونهای برنامه و یا طرح ارائه میشد که جامعتر و کاملتر باشد که نگرانی در کاربران را رقم نمیزد. وی افزود: به نظر میرسد دغدغه طراحان این طرح از آنجایی نشات میگیرد که آنها به دنبال اصل محتوی مطالب ارائه شده در این فضای مجازی بوده اند تا از این طریق ساماندهی در ارائه مطالب در این فضا شود، اما با ارائه طرح صیانت از فضای مجازی به جای اصل قرار دادن مدیریت مسائل محتوایی به ابزارهای فضای مجازی نشانه گیری شده است.

پس از آن ۱۹ مرداد ماه نمایندگان مجلس در یک جلسه غیرعلنی به «لغو بررسی طرح صیانت براساس اصل ۸۵» رأی دادند که در آن نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رای مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. بعد استقرار دولت جدید نیز یک همگرایی در کشور درباره فضای مجازی ایجاد شده است.

کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد ترکیب این کمیسیون مشترک نیز گفت: پیشنهاد ما این است که در کنار کمیسیون فرهنگی، نمایندگان ۶ کمیسیون برای حضور در این کمیسیون مشترک معرفی شوند و کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیونهای تخصصی برای بررسی طرح ایجاد میشود. ستاری فرد افزود: اصل بر کارشناسی بودن قانون است و قانون باید مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد. اقتصاد ۲۴ – «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تقاضای برخی نمایندگان برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، در تاریخ ۶ مرداد امسال پس از ۲ بار خروج از دستور کار مجلس با ۱۲۱ رای موافق در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

در جلسه علنی همان روز مجلس بار دیگر درباره این طرح رأیگیری کرد که نمایندگان با ۱۳۰ رأی موافق و ۱۲۱ رأی مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت نکردند و در نهایت سرنوشت طرح صیانت به بررسی در کمیسیون فرهنگی ختم شد. بر اساس رأی نمایندگان در جلسه غیر علنی، لغو رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک نیاز به رای مجلس در جلسه علنی دارد. متأسفانه موضوع طرح و مصوبه مجلس به خوبی تبیین نشد. استاد دانشگاه پیام نور مازندران با اشاره به اینکه طرح صیانت از فضای مجازی جامع و کامل نیست، گفت: ارائه دهندگان طرح در حالی که به دنبال نظارت و کنترل محتوای این فضا هستند باید بدانند با این کار استفاده مردم ازاین فضا را محدود نکنند.

دیدگاهتان را بنویسید